NABUNYA 

CONSULTANCY, PRODUCTIONS & MANAGEMENT

Postal address:

NABUNYA

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo

 

Org. No.: 995 221 926 V.A.T

 

Visiting address:

Øvre Slottsgate 3

Sentralen,

0102 Oslo, Norway